I golf är hinder områden på banan som är avsedda att försvåra spelet. De två huvudtyperna av hinder är bunkrar (sandhinder) och vattenhinder. När en boll hamnar i ett hinder tillämpas särskilda regler som ger spelaren olika alternativ för att fortsätta spelet. Dessa regler är utformade för att hantera de unika utmaningarna som varje typ av hinder presenterar.

Regler för Bunkrar


Bunkrar är områden fyllda med sand och är ofta placerade nära greenen eller längs fairway. När en boll ligger i en bunker, får spelaren inte röra sanden innan slaget utförs, med undantag för vissa situationer såsom att förbereda sig för slaget eller förhindra fall. Det är tillåtet att ta ställning i bunkern, men klubban får inte grundas i sanden före slaget.

Om spelaren väljer att spela bollen som den ligger, måste följande beaktas:
– Inga övningsviftningar som rör sanden.
– Klubban får inte läggas ned bakom bollen före slaget.

Om det är omöjligt att spela bollen som den ligger, finns alternativet att ta lättnad med ett straffslag. Spelaren kan då droppa bollen bakom bunkern längs en linje från hålet genom den plats där bollen låg.

Regler för Vattenhinder


Vattenhinder inkluderar både temporära och permanenta vattenansamlingar, såsom sjöar, floder och regnpölar. Det finns två typer av vattenhinder: laterala vattenhinder och reguljära vattenhinder. För båda typerna av vattenhinder gäller att spelaren kan välja att spela bollen som den ligger utan att röra vattnet.

Om spelaren väljer att inte spela bollen som den ligger, finns följande alternativ:
Ta lättnad med ett straffslag genom att droppa en boll bakom vattenhindret längs en linje från hålet genom den punkt där bollen sist korsade vattenhindrets gräns.
– För laterala vattenhinder, får spelaren även droppa inom två klubblängder från och inte närmare hålet än där bollen sist korsade vattenhindrets gräns, eller på motsatt sida av hindret i samma avstånd från hålet.

Procedur för att ta lättnad


När lättnad tas, måste spelaren följa en specifik procedur:
– Bestäm punkten där bollen sist korsade hindrets gräns.
– Mät ut det korrekta avståndet där bollen får droppas.
– Droppa bollen korrekt från knähöjd utan att kasta eller rulla den.

Det är viktigt att notera att spelaren måste agera enligt de specifika reglerna för det hinder som bollen har hamnat i. Felaktigt förfarande kan leda till ytterligare straffslag.

Undantag och Lättnader


Det finns undantag och lättnader som tillåter spelaren att flytta bollen utan straff under vissa omständigheter, såsom:
– Om bollen är inblandad i en onormal banaförhållande (till exempel djurspår eller tillfälligt vatten utanför ett vattenhinder).
– Om bollen är ospelbar utanför ett hinder.

I dessa fall kan spelaren ta lättnad enligt de regler som gäller för det specifika scenariot. Det är avgörande att spelaren känner till och korrekt tillämpar reglerna för att undvika onödiga straffslag och för att upprätthålla spelets integritet.