Scorekortet är ett essentiellt dokument i golf som används för att registrera spelarens resultat på varje hål under en golfrunda. Korrekt ifyllande och inlämnande av scorekortet är avgörande för tävlingens integritet och rättvisa. Vid dispyter är det viktigt att följa etablerade regler och protokoll för att säkerställa en korrekt hantering.

Instruktioner för Ifyllande av Scorekortet

När en golfrunda påbörjas är det viktigt att varje spelare får ett scorekort. Det bör inkludera spelarens namn, datum, och tävlingens namn om det är relevant. Under rundan fyller antingen spelaren eller en markerare i antalet slag på varje hål. Det är viktigt att notera att varje hål måste fyllas i omedelbart efter att hålet spelats för att undvika glömska eller fel.

Kontroll och Signering av Scorekortet

Efter avslutad runda måste spelaren och markeraren kontrollera scorekortet noggrant för att säkerställa att rätt antal slag är inskrivet för varje hål. Efter kontrollen ska spelaren och markeraren signera scorekortet. Det är spelarens ansvar att se till att scorekortet är korrekt ifyllt och signerat innan det lämnas in. Ett osignerat eller felaktigt ifyllt scorekort kan leda till diskvalifikation eller felaktig scoring.

Inlämning av Scorekortet

Efter signering ska scorekortet lämnas in till tävlingsledningen eller i det för detta avsedda området så snabbt som möjligt. Det är inte tillåtet att göra ändringar i scorekortet efter att det har lämnats in.

Hantering av Dispyter

Om det uppstår en dispyt gällande scorekortet eller spelets utförande, ska detta omedelbart rapporteras till tävlingsledningen. Det är tävlingsledningens uppgift att utreda och avgöra dispyten baserat på Golfens Regler. Spelare bör vara förberedda att förklara händelseförloppet och tillhandahålla eventuella vittnesmål.

– Vid oklarheter kring antalet slag på ett hål, ska spelaren rådfråga sin markerare eller medspelare.
– Om en spelare är osäker på en regel, kan denne begära en regelklargöring från en regelansvarig innan scorekortet lämnas in.
– I händelse av att en spelare upptäcker ett misstag på scorekortet efter att det har lämnats in, kan detta resultera i straff, beroende på typen av misstag och när det upptäcktes.

Att följa dessa steg säkerställer en rättvis och korrekt hantering av scorekortet och eventuella dispyter som kan uppstå under golfspelets gång.